ร่วมงานกับอัญชัญ

ประวัติส่วนตัว (Personal information)


ชายหญิง


ไม่เคยมีบัตรเคยมี แต่หมดอายุมี
โสดแต่งงานอย่าร้างหม้ายแยกกันอยู่

จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียน


มีไม่มี

ได้รับการยกเว้น

เป็นทหาร


ยังไม่เกณฑ์มีชีวิตถึงแก่กรรม

มีชีวิตถึงแก่กรรมประวัติการศึกษา (Education)

ประวัติการทำงาน

หรือ ส่ง Resume ของท่านมายังอีเมล info@anchaninterpack.com